1/3/17

Farrowing Date

1/14/17


2/1/17

Sire Used


Contact Info

Dalton Shipley- 740-506-1269

Bob Shipley- 740-506-0802

Like No Other x Monster Pipe x Super Monster x Vintage

Like No Other x Monster Pipe x Super Monster x Vintage

Sows Pedigree

2/2/17

Shooter x Drop Shot x Drop Shots littermate sister

Monster Pipe x Super Monster x Vintage